copyright C 2003 by wooshin electronics co., ltd. All right reserved.
                                                            우신전자산업(주)  사업자등록번호:305-81-50175     대표이사: 심순택
                                                         본사: 대전광역시 중구 산성동 331-2      TEL: +82-42-581-4714      FAX: +82-42-581-4715